THÔNG TIN VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

I. Chỉ số ISSN

ISSN 0866-7594

Do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp theo công văn số 01/TTKHCN-ISSN ký ngày 8 tháng 1 năm 2013.